Zwolnienie z obowiązku szkoleń okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Art. 237 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca jest zobowiązany przeszkolić pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania zadań stanowiskowych. Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie gospodarczym i podatkowym. Ustawa ta nowelizuje art. 237 pozwalając na ograniczenie konieczności przeprowadzenia okresowych szkoleń bhp dla pracowników administracyjno-biurowych, w branżach, które są najmniej wypadkowe.
Z obowiązku przeprowadzenia okresowych szkoleń bhp dla pracowników administracyjno-biurowych mogą zostać zwolnieni przedsiębiorcy, zakwalifikowani do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Kategorie ryzyka danej grupy działalności określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Poniżej przedstawiamy fragment załącznika nr 2.

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20022001692/O/D20021692.pdf