Najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy od 2019 roku

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, jest podstawowym aktem prawnym, stanowiącym źródło uregulowań stosunku pracy oraz praw i obowiązków stron. Jest to ustawa, która w zależności od ustaleń prawodawcy, często jest nowelizowana. Obowiązkiem pracodawcy jest bieżące wdrażanie zmian w niej zawartych, zgodnie z obowiązującymi terminami.

Najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy od 2019 roku:

  • W art. 22 pojawia się kwestia dodatkowych danych, które pracodawca może żądać od pracownika, a mianowicie numeru konta bankowego na które powinno być przelewane wynagrodzenie: „numeru rachunku  płatniczego,  jeżeli  pracownik  nie  złożył  wniosku  o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych”

 

  • Art. 86 § 3 Wypłata  wynagrodzenia  jest  dokonywana  na  wskazany  przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Wynika z tego, że od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie musi być przelewane na konto bankowe pracownika. Wyjątkiem jest sytuacja , w której pracownik złoży stosowny wniosek o otrzymywaniu wynagrodzenia w gotówce.

 

  • Art. 676. § 1 Warunki  stosowania  telepracy  przez  pracodawcę  określa  się w porozumieniu    zawieranym  między  pracodawcą  i zakładową  organizacją związkową,  a w przypadku  gdy
    u pracodawcy  działa  więcej  niż  jedna  zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami.
    § 2.Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi,  pracodawca  uzgadnia  treść porozumienia  z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi  w  rozumieniu art. 253 ust.1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy.

 

  • Zmianie ulega również kwestia formy prowadzenia akt osobowych. Otóż od stycznia 2019 r. prawodawca umożliwia nam prowadzenie akt osobowych w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej: Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

9a) prowadzić  i  przechowywać  w  postaci  papierowej  lub  elektronicznej dokumentację
w  sprawach  związanych  ze  stosunkiem  pracy  oraz  akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza).

9b) przechowywać  dokumentację  pracowniczą  w  sposób  gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach  niegrożących  uszkodzeniem  lub zniszczeniem  przez  okres zatrudnienia,  a  także  przez  okres  10  lat,  licząc  od  końca  roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba  że  odrębne  przepisy  przewidują  dłuższy  okres  przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 

  • Ponadto pojawił się zapis, że układem zbiorowym mogą zostać objęci emeryci i renciści: Art. 239 § 2. Układem mogą być objęci emeryci i renciści.