Nowe informacje przy wydawaniu świadectwa pracy

Od 1 stycznia 2019 r. weszły nowe przepisy w prawie pracy. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, jest podstawowym aktem prawnym, stanowiącym źródło uregulowań stosunku pracy oraz praw i obowiązków stron. Kodeks pracy wraz z nowelizacja wprowadza nowe uregulowania prawne, które zgodnie powinny zostać wdrożone i stosowane przez pracodawców. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje krótszy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz wraz z zakończeniem współpracy pojawia się nowy obowiązek informacyjny. Od tego roku przy wydawaniu świadectwa pracy, pracodawca jest zobowiązany przekazać informacje na temat dokumentacji pracowniczej – pracownikowi, z którym współpraca została zakończona.

Nowy art. 946 kodeksu pracy wprowadza dodatkowy obowiązek informacyjny, mianowicie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy wraz ze świadectwem pracy wydaje się pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości odbioru dokumentacji oraz zniszczeniu dokumentacji w przypadku nieodebrania w wyznaczonym okresie.

Poniżej schemat przykładowej informacji (do pobrania w osobnym pliku)