Szkolenia BHP dla pracowników

Jednym z obowiązków pracodawcy, wynikającym z Kodeksu Pracy jest prowadzenie szkoleń BHP dla pracowników. Tym samym pracownik ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniach BHP oraz poddawać się egzaminom, które mają na celu sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy. Instruktaż ogólny zwany również szkoleniem wstępnym musi zostać przeprowadzony przed rozpoczęciem pracy na stanowisku. Jego szczegółowa tematyka została opisana w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:
a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy,
w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu — przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy — na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż ogólny powinien trwać minimum 3 godziny lekcyjne po 45 minut każda. Fakt odbycia szkolenia powinien zostać potwierdzony wpisem na karcie szkolenia wstępnego, gdzie podaje się dane pracownika (imię i nazwisko), nazwę komórki organizacyjnej oraz dane pracownika przeprowadzającego instruktaż. Pracownik odbywający szkolenie powinien potwierdzić odbycie szkolenia podpisem na karcie szkolenia wstępnego. Kartę szkolenia wstępnego przechowuje się w aktach osobowych pracownika. Obowiązek przeprowadzania szkoleń BHP jest obowiązkiem bez spełnienia którego nie możemy dopuścić pracownika do pracy! Kolejnymi obowiązkowymi szkoleniami w dziedzinie BHP są szkolenia okresowe, przeprowadzane w celu aktualizowania i ugruntowani wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsze szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami (kierownicy, brygadziści, mistrzowie) przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na pozostałych stanowiskach w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku. Szkolenie okresowe pracowników robotniczych powinno zostać przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 3 lata, chyba że na stanowisku występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników – w takim przypadku szkolenie powinno zostać przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku. W przypadku kierowników, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracowników administracyjno-biurowych, szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Czas trwania szkolenia okresowego dla poszczególnych grup stanowisk został określony
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę przyswojoną podczas szkolenia. Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie, którego wzór określają przepisy. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika. Jeśli chodzi o instruktaż stanowiskowy, miejscem na potwierdzenie jego odbycia jest karta szkolenia wstępnego. Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:
1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
2) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1;
3) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.