Zmiany w kontroli zwolnień lekarskich

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich, co jest związane z elektronicznym ich wystawianiem przed podmioty medyczne. Dzięki takim zmianom, pracodawca już w pierwszy dzień choroby pracownika, posiada wiedzę na temat jego absencji.  Według poprzedniego uregulowania prawnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podejmując chęć przeprowadzenia kontroli powinien wysłać pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim […]

Zwolnienie z obowiązku szkoleń okresowych BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Art. 237 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca jest zobowiązany przeszkolić pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania zadań stanowiskowych. Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie gospodarczym i podatkowym. Ustawa ta nowelizuje art. 237 pozwalając […]

Najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy od 2019 roku

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, jest podstawowym aktem prawnym, stanowiącym źródło uregulowań stosunku pracy oraz praw i obowiązków stron. Jest to ustawa, która w zależności od ustaleń prawodawcy, często jest nowelizowana. Obowiązkiem pracodawcy jest bieżące wdrażanie zmian w niej zawartych, zgodnie z obowiązującymi terminami. Najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy od 2019 […]

Szkolenia BHP dla pracowników

Jednym z obowiązków pracodawcy, wynikającym z Kodeksu Pracy jest prowadzenie szkoleń BHP dla pracowników. Tym samym pracownik ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniach BHP oraz poddawać się egzaminom, które mają na celu sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy. Instruktaż ogólny zwany również szkoleniem wstępnym musi zostać przeprowadzony przed rozpoczęciem pracy na stanowisku. Jego szczegółowa tematyka została opisana w […]

Outsourcing

Usługi outsourcingowe

Wraz z rozwojem gospodarczym, rynek firm usługowych sukcesywnie się powiększa. Usługi, w sensie gospodarczym są działaniem niematerialnym, użytecznym dla biorcy, wytwarzanym w procesie pracy ludzkiej z wykorzystaniem bytów materialnych lub bez nich. Działania specjalistyczne świadczone na rzecz innych organizacji w dużej mierze koncentrują się w sektorze usług biznesowych. Często są to usługi profesjonalne i techniczne […]

strategia

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem jest procesem złożonym z trzech podstawowych etapów, a mianowicie z analizy, planowania i zarządzania. Analiza strategiczna to przede wszystkim działania diagnozujące organizację i jej otoczenie, co pozwala na zbudowanie i zaplanowanie działań i etapów realizacji strategii. Jako narzędzie strategiczne, analiza niezbędna jest zestawem metod, pozwalających na zbadanie, ocenę i prognozowanie stanów, które […]