strategia

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem jest procesem złożonym z trzech podstawowych etapów, a mianowicie z analizy, planowania i zarządzania. Analiza strategiczna to przede wszystkim działania diagnozujące organizację i jej otoczenie, co pozwala na zbudowanie i zaplanowanie działań i etapów realizacji strategii. Jako narzędzie strategiczne, analiza niezbędna jest zestawem metod, pozwalających na zbadanie, ocenę i prognozowanie stanów, które mogą wystąpić w przyszłości. Wszystkie elementy wykorzystywane są w zaplanowaniu działań pozwalających na przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku.  Do metod analizy strategicznej można zaliczyć szeroki zestaw metod analizy sektorowej i portfelowej przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia, m.in. metody scenariuszowe, analiza PEST, bilans strategiczny firmy, metody portfelowe oraz model analizy SWOT. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa jest jednym z ważniejszych aspektów planowania działań organizacyjnych. Bilans strategiczny cechuje się systematyczną, wielokryterialną analizą przedsiębiorstwa, umożliwiając tym samym dokonanie oceny wszystkich działów funkcjonowania organizacji. Bilans strategiczny jest narzędziem, które daje szczegółowy i kompleksowy zarys badanej organizacji. Trafnym staje się określenie, że wykorzystanie tego narzędzia w analizie strategicznej pozwala na precyzyjne zobrazowanie sytuacji i potencjału przedsiębiorstwa. Analiza strategiczna w tym wydaniu jest procesem żmudnym i kosztownym. Wymaga usystematyzowania wiedzy na poziomie każdej komórki organizacyjnej. Istotnym w tej metodzie jest określenie punktów odniesienia, którymi stają się firmy konkurencyjne, jak również dobranie odpowiednich zasobów ludzkich dokonujących analizy. Wiele firm konsultingowych, gromadzących dane na temat firm, specjalizuje się w tworzeniu analiz za pomocą bilansu strategicznego. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wystarczającym może okazać się zastosowanie niżej przedstawionego arkusza analizy bilansu strategicznego

Atuty słabe średnie silne czołowe
A.      Marketing/sprzedaż/dystrybucja

– jakość produktów

– gama produktów

– wizerunek produktów

B.      Produkcja/logistyka

– połączenia transportowe

– jakość sprzętu

– sąsiedztwo klientów/dostawców

— koszty produkcji

C.      Badania i rozwój

– dziedziny badań

– metody

– patenty

D.      Finanse

– struktura bilansu

– środki własne

– rentowność finansowa

E.      Kontrola zarządzania

– analiza kosztów

– rachunki klientów

– plan finansowania

Zasoby ludzkie

– rekrutacja/integracja

– szkolenia

– systemy motywacyjne

– poziom zarobków